שימו לב – האתר נסגר לרכישה! בקרוב נעלה עם האתר החדש, יש למה לצפות

תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתם באתר שלנו!

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר "סטודיו שובלי – סדנאות נגרות ועיצוב", בכתובת www.shubeli.co.il (להלן "האתר"). האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל בין היתר חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה ערכות וקורסים בנגרות, כלי עבודה ומוצרי דפוס כמפורט באתר, המתעדכן מעת לעת (להלן: "השירותים"). מפעיל האתר ובעל הזכויות באתר הינו תמיר שבלי, מס' עוסק מורשה: 201408788 מרח' נחלת אסתר 9 בקדומים (להלן: "החברה" ו/או "המפעילה").
1.2 הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו.
1.3 בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר, השימוש בלשון זכר או נקבה הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה ולהפך (לכל דבר ועניין).
1.4 אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.
1.5 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר, מעת לעת.

2. תנאי שימוש

2.1  עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה (לרבות בעלי מניות, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, שותפים, מנהלים וכל מי מטעמם), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

2.2 רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות והתקפות וכן הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת.

2.3 כדי שבקשתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

2.3.1 חברת האשראי של הרוכש אישרה את ביצוע העסקה.
2.3.2 המוצרים שנרכשו נמצאים במלאי.
2.3.3 המען לאספקת המוצרים נמצא בתחום האזורים שמתבצעים אליהם משלוחים. במקרה של ספק, ניתן לברר זאת טלפונית.
2.3.4 בעת אספקת המוצר יהיה על הרוכש להציג תעודת מזהה תקפה של בעל כרטיס האשראי.

2.4 במידה ובשל נסיבות חריגות כלשהן לא תתאפשר אספקת אחד המוצרים, או שיימצא כי המוצר אזל מן המלאי, תיצור החברה קשר עם הלקוח ותתאם איתו אספקת מוצר חליפי, או זיכוי מלא על מחיר ההזמנה.

2.5 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות תקנון זה על-ידי המשתמש.

2.6 מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הנ"ל יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והמפעילה תהיה רשאית לשנות (לרבות להרחיב ולצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.

2.7 המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר בזאת למפעילה לעשות כל שימוש בכל פרסום ו/או משוב ו/או תגובה ו/או תוכן אחר שנכתב/הועלה על-ידו במסגרת שימוש באתר, כולו או חלקו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא תשלום כלשהו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן). זכות זו של המפעילה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש באתר מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובה ו/או השיתוף ו/או התיוג ו/או העלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק של החברה ו/או מי מטעמה, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה באתר והוא עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.

2.8 מובהר כי החברה אינה מייצרת את כל חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת.

2.9 המפעילה רשאית לבחור באם לפרסם או למנוע פרסום (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אחר (להלן: "התוכן"), אשר איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או באתר (לרבות בניהולו התקין) ו/או בכל גורם אחר – והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך במתן נימוק.

3. תשלום ואספקה

3.1 עם קבלת ההזמנה, המפעילה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית או ככל והתשלום יבוצע בעזרת אפליקציית תשלום או העברה בנקאית אזי לאחר קבלת אישור ממסוף הסליקה או לאחר קבלת אישור לתשלום עם אסמכתא בביט/פייבוקס/העברה בנקאית, תאושר ההזמנה ותישלח הודעה מתאימה למשתמש, כי ההזמנה אושרה. אישור סופי של ההזמנה יישלח למשתמש בדואר אלקטרוני רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי וקבלת האישורים האמורים לעיל. 

3.2 במידה וההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי הרלוונטית, תישלח למשתמש הודעה מתאימה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי וביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על-ידי המשתמש וחברת האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות, אך לא רק, בשמירת הפריטים המוזמנים במלאי, ולמשתמש לא יהיו בגין כך טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

3.3 פרטי כרטיס האשראי מועברים לחברה באמצעות קישור מאובטח ומוצפן. למרות זאת, רשאי הלקוח לבחור שלא להעביר את פרטי כרטיס האשראי דרך האתר, ובמקרה זה תיצור עימו החברה קשר טלפוני לקבלת הפרטים הנדרשים.

3.4 מקרה של הזמנת פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה המפעילה רשאית להודיע על כך למשתמש, ובכלל זה, להציע לו לרכוש פריט חלופי שווה ערך, או להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, וזאת גם אם לא צוין באתר כי הפריט המוזמן אינו קיים במלאי ו/או הפריט לא הוסר מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על-פי בחירת המפעילה. בוטלה הזמנה כאמור, לא תהיה המפעילה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

4. הרכישה באתר, מדיניות שירותים ומחירים וביצוע ההזמנה

4.1 באתר מוצגים מוצרים שונים, ולצידם מחירם. התמונות של המוצרים באתר הינן לצורך המחשה בלבד.

4.2 לאחר שהתרשם הרוכש מהמוצר וממחירו, באפשרותו להוסיף את המוצר לסל הקניות. ניתן גם לגרוע מוצרים מהסל, או לשנות את כמותם לפי הצורך. לאחר בחירת המוצרים יש לגשת לקופה כדי להשלים את הרכישה.

4.3 לצורך הרכישה, נדרש הרוכש בנוסף לפרטי המוצרים למסור את פרטיו האישיים, כתובת למשלוח המוצר, פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון

4.4 מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

4.5 בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. 

4.6 למען הסר ספק מובהר, כי משתמש הרוכש פריטים באתר, אינו רשאי למכור אותם מחדש לאחר.

 

 

5. אספקה

5.1 המפעילה תספק למשתמשים רק פריטים שאושרו על-ידה באישור סופי כאמור לעיל. ימי אספקת המשלוח יימנו החל ממועד קבלת אישור סופי כאמור.

5.2 האספקה תבוצע באמצעות דואר רשום של דואר ישראל או באמצעות חברת משלוחים עצמאית (חיצונית למפעילה), לכתובת בישראל שהוקלדה על-ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. התקנון של חברת השילוח, באמצעותה תבוצע אספקת הפריטים, יחול על כל אספקה/הובלה ויחייב את המשתמש.

5.3 מובהר כי ככל והמשלוח יחזור למשרד החברה בשל הזנת פרטים מוטעים ו/או בשל אי איסוף המשלוח יחויב הרוכש בדמי הטיפול והמשלוח.

5.4 ככל ובמהלך הרכישה תבחר האפשרות של איסוף עצמי ממשרדי החברה הרי שזה יעשה בתאום מראש ובהתאם לשעת הפעילות.

5.5 אספקת הפריטים על-ידי חברת השילוח תיעשה עד 10 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על-ידי המפעילה באופן סופי.

5.6 אספקת פריטים אל כתובת היעד כרוכה בדמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. המשתמש יחויב בדמי המשלוח יחד עם התשלום בגין הפריטים. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.

5.7 מובהר, כי במקרים כאמור, רשאית החברה לחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים על-פי התעריפים המצוינים באתר

5.8 למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה אינה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

5.9 לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג/מועד.

5.10 מובהר כי זמני האספקה המפורטים באתר ולעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים שאינם תלויים במפעילה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מהזמן המשוער וכן, מאשר, כי ידוע לו שהמפעילה אינה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור – במצב של מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, סגר ו/או כל מגבלה שנובעת מאירועי "קורונה" ו/או נגיף אחר, שביתה ו/או השבתה, אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת הפריטים וכן כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת המפעילה ו/או מי מטעמה.

5.11 מובהר, כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת זהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, ו/או כל תעודה מזהה אחרת, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה.

 

6. החזרת / החלפת מוצרים

6.1 המפעילה מתחייבת להחזר כספי בכל מקרה בו הדין מחייבה לעשות כן

6.2 כאמור בחוק תתאפשר החזרת מוצרים ותבוצע החזר כספי לצרכן לרבות:  

6.2.1 כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש“ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע“א – 2010.

6.2.2 לא תתאפשר החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש.

6.2.3 למפעילה זכות לגביית דמי ביטול בסך %5 ממחיר המוצר או 100 ש“ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה 

בגין העסקה שבוטלה והכול בכפוף להוראות כל דין. 

6.2.4 לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

6.2.5 לא תתאפשר החזרת מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול כגון קורס דיגיטלי ו/או מוצרים להדפסה.  

6.2.6 בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ“א 1981) -רשאי הצרכן לבטל בכתב )לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית (את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע למפעילה על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר (ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים) שאינם ימי מנוחה (לפני המועד בו אמור השירות להינתן( או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין (לפי המאוחר). גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית

6.2.7 סעיף זה חל על מוצרים שנרכשו במחיר מלא בלבד ולא על מוצרים שנרכשו במחיר הנחה/מבצע. באפשרותו של לקוח המעוניין בכך, להחליף את המוצר שנרכש בהנחה/מבצע במוצר חלופי שווה ערך או בשובר זיכוי לרכישה חוזרת בחברה ללא הגבלת זמן.

6.2.8 סעיף זה לא חל על הזמנות גדולות שהוזמנו על ידי מוסדות ציבור ומובהר כי לאחר שבוצעה ההזמנה על ידי המוסד לא ניתן יהיה ניתן לקבל החזר כספי ו/או זיכוי עבורה.

 

6.3 הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ע"י הודעה למייל odeya.shu@gmail.com.

6.4 את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית וללא כל פגם, או נזק מכל סוג שהוא. בעבור מוצרים שנשלחו לבית הלקוח תקוזז עלות השילוח.

6.5 לקוח יוכל להחזיר/להחליף ערכה/ציוד נגרות כל עוד עמד בתנאים הבאים:

  • החזרת הציוד באריזתו המקורית 
  • לא נעשה שימוש בציוד
  • בקשתו להחזרת הציוד התקבלה תוך 14 ימי עסקים טלפונית

6.7 אחריות החזרת מוצרים תחול על הלקוח, אך במידה וביקש הלקוח מהחברה לבצע האיסוף יחוייב בהתאם לעלות המשלוח של הפריט שהוזמן ובהתאם לאזור אליו וממנו בוצע המשלוח. בעבור חבילות שנשלחו לבית הלקוח תקוזז בנוסף עלות השילוח. 

6.8 לקוח שירצה לבצע החלפת מוצר במשלוח, יחויב בעלות של משלוח מהחנות לביתו וכמו כן, בעלות של משלוח מביתו לחנות.

6.9 ביטול הזמנה עקב פגם לא תחויב בדמי ביטול ובלבד שהודעה בדבר החזרת המוצר תעשה תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר וכן שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית.

 

7. הגבלת אחריות

7.1 האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

7.2 האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין, במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה.

7.3 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

 

8. בעלות, שמירה על זכויות ומדיניות פרטיות

8.1 האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

8.2 המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.

8.3 המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

8.4 בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.

8.5 המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש בפריטים שרכש באתר שלא בהתאם להוראות היצרן או כל שימוש אחר בפריטים הנמכרים באמצעות האתר.

8.6 משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי.

8.7 המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.  המפעילה לא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, ובלבד שנקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים.

8.8 פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעילה מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

8.9 כל פעולה של המפעילה לטובת משתמש, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של המפעילה על זכויותיה ו/או על התחייבויות משתמש כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג המחייב באופן כלשהו את המפעילה.